ВАРНЕНСКИ СВОБОДЕН УНИВЕРСИТЕТ „ЧЕРНОРИЗЕЦ ХРАБЪР“

ДЕКЛАРАЦИЯ
ЗА СЪГЛАСИЕ ОТ СУБЕКТА НА ДАННИТЕ

С настоящото декларирам, че давам съгласието си Варненският свободен университет „Черноризец Храбър“ (ВСУ) да обработва моите лични данни за целите на:

Кандидат-студентския прием, в изпълнение на свое законово задължение съгласно Наредбата за държавните изисквания за приемане на студенти във висшите училища в Р България, със средства, съобразени с разпоредбите на Общия регламент относно защитата на данните (ЕС) 2016/679, приложимото право на Европейския съюз и законодателство на Република България относно защитата на личните данни.

Давам съгласието си да бъда заснеман/а целево или в рамките на участието ми в събития организирани от университета и негови партньори като снимките, видеофилмите или други изображения да бъдат използвани за рекламно - промоционалната дейност на университета.

Съзнавам, че мога да оттегля моето съгласие по всяко време.

Съзнавам, че оттеглянето на съгласието ми по-късно няма да засегне законосъобразността на обработването, основано на даденото от мен сега съгласие.

Декларирам, че ще уведомя ВСУ за всяка промяна в личните данни.

Информиран съм, че имам право на информация за събираните от мен данни, за правото на достъп до тях, да искам данните ми да бъдат коригирани или изтрити, да искам обработването на данните ми да бъде ограничено и да възразя срещу определен начин на обработване на личните ми данни.

Горните права мога да упражня чрез отправено искане на имейл dpo@vfu.bg или на адреса на университета:

Варненски свободен университет "Черноризец Храбър" Варна, България, 9007, ул. „Янко Славчев“ 84.